Gratis verzending van wielen

ALGEMENE VOORWAARDEN

§ 1 ALGEMENE INFORMATIE

(1) Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) van:

ZEAL CYCLING B.V.

Poppenallee 5
7722 KW Dalsen

The Netherlands

Email: info AT zeal-cycling DOT com 

Bestuur: Roland ten Brinke, Daniel Bley

BTW#: NL856377041B01

Kamer van koophandel#: 66055504


(hierna te noemen “ZEAL”) zijn van toepassing op alle orders welke geplaatst zijn in de webwinkel https://www.zeal-cycling.com (.nl / .de / .cc) (hierna te noemen webwinkel). Tijdens het orderproces heeft de klant de mogelijkheid tot het bekijken, printen en opslaan van de AV. De meest recente versie van de VA kan ten allen tijden ingezien en gedownload worden via de volgende link: https://www.zeal-cycling.com/pages/general-terms-and-conditions

(2) Alle overeenkomsten gemaakt tussen ZEAL en de klant in relatie tot een bestelling, zijn vastgelegd in de koopovereenkomst, de AV en de orderbevestiging. (§ 3 / (2) van deze AV). Door het plaatsen van een order, bevestigt de klant de acceptatie en geldigheid van de op dat moment geldende AV. Elke andere AV is op het moment van de aankoop niet geldig en maakt geen onderdeel uit van de koopovereenkomst. De gegevens in het koopcontract worden opgeslagen door ZEAL en kunnen, vanwege veiligheidsredenen, niet worden ingezien door de klant, nadat de bestelling afgerond is. De klant heeft het recht de website af te drukken door gebruik te maken van de printfunctie in de webbrowser. Geregistreerde klanten met een klantenaccount, kunnen daarnaast, binnen het klantaccount, persoonlijke data inzien, wijzigen en opslaan. Ook kan in deze omgeving de status van orders ingezien worden.

(3) De contractuele taal is Nederlands.

§ 2 PRODUCTAANBOD

(1) Het productaanbod dat aangeboden wordt door ZEAL op https://www.zeal-cycling.com (.nl / .de / .cc) is uitsluitend gericht op alle natuurlijke personen met onbeperkte rechtsbevoegdheid als rechtspersonen. Personen met geen of een beperkte wettelijke bevoegdheid mogen alleen gebruik maken van het ZEAL assortiment na voorafgaande instemming en goedkeuring te hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordigers.

(2) Beelden in de webwinkel dienen alleen om een bepaald product te presenteren in het ZEAL assortiment en ze vertegenwoordigen geen juridisch bindend aanbod van ZEAL. ZEAL behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in dit opzicht.

§ 3 CONTRACTVORMING

(1) De bestelprocedure wordt geopend wanneer de klant de producten die in de webwinkel aangeboden worden in de virtuele "winkelwagen" plaatst en vervolgens overgaat tot de virtuele "check-out". Door te klikken op de knop "betalen", start de klant het aankoopproces en sluit daarbij een bindende overeenkomst met ZEAL met betrekking tot de producten die in de winkelwagen geplaatst zijn. Gegevens van de klant die in het systeem ingevoerd zijn, kunnen worden gewijzigd tot het einde van het bestelproces met behulp van de knoppen "bewerken" en "verwijderen", die zijn geïntegreerd in het bestelproces.

(2) De klant krijgt direct na ontvangst van een order een order bevestiging toegestuurd/ De orderbevestiging als zodanig vormt geen juridisch bindende aanvaarding van een bestelling door ZEAL, maar dient slechts als informatie voor de klant die een bestelling geplaatst heeft

(3) De aanvaarding van een bestelling, en daarmee een koopovereenkomst kan niet afgerond zijn tot (i) een uitdrukkelijke contractuele verklaring van aanvaarding is verzonden naar de klant (hierna "orderbevestiging"), (ii) de goederen zijn verzonden en de klant is op de hoogte daarvan (hierna: "bevestiging van verzending"), of (iii) in het geval dat de klant verplicht is om de betaling (bijvoorbeeld vooruitbetaling of overschrijving) te maken. Indien meerdere van de bovengenoemde alternatieven (i) tot (iii) zich voordoen, zal de koopovereenkomst tot stand komen op het tijdstip waarop het eerste zich voordoet. ZEAL is verplicht binnen drie werkdagen haar contractuele verklaring van aanvaarding na de ontvangst van de bestelling te bevestigen.

§ 4 Herroepingsrecht

Naast het wettelijke herroepingrecht, over welk wij afzonderlijk informatie verstrekken, verlenen wij onze klant vrijwillig een recht van teruggave van 30 dagen. De teruggaventermijn neemt een aanvang wanneer de klant de goederen ontvangt en wordt door tijdige teruggave van de goederen binnen 30 dagen aan ons, gewaarborgd. Het wettelijke herroepingrecht blijft onverminderd van kracht.

§ 5 Productprijzen, verzendkosten en geaccepteerde betalingswijzen

(1) Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele relevante verzendingskosten, alsmede alle andere kosten die kunnen ontstaan als gevolg van de gekozen wijze van betaling. Voor bestelde goederen via onze webwinkel, zijn de prijzen geldend op de dag dat de bestelling plaats vindt, bindend. De prijzen worden expliciet aangegeven tijdens het gehele bestelproces. Daarnaast wordt de klant gedurende het bestelproces geïnformeerd over de verzendkosten.

(2) Verzendkosten. Wij bieden kosteloze verzending aan voor wielen, wereldwijd. Voor alle andere orders worden de verzendkosten tijdens het bestelproces berekend en getoond.

(3) ZEAL accepteert betalingen via creditcard (Mastercard and Visa), PayPal en vooruitbetaling middels een bankoverschrijving. Verdere betalingsmogelijkheden zijn:

Duitsland: SOFORT Überweisung

Nederland: iDeal

België: Bancontact

ZEAL behoudt zich het recht voor andere betalingsmogelijkheden toe te voegen.

§ 6 VERVALDATA VOOR BETALINGEN EN orderverwerking

(1) Door ZEAL aan de klant gefactureerde bedragen moeten in het algemeen voldaan worden, , behoudens andersluidende bepalingen in deze AV, meteen en volledig voor het officieel maken van het verkoopcontract.

(2) Bij creditcardbetalingen zijn de algemene voorwaarden van MultiSafePay B.V. van kracht. Creditcardgegevens worden door ons niet opgeslagen, maar doorgegeven aan de betalingsverwerker MultiSafePay B.V. en worden verder verwerkt door hen. ZEAL verwerkt de boekingen van de creditcard betalingen via het MultiSafePay portaal. De creditcardgegevens worden versleuteld en opgeslagen door MultiSafePay om het online aankopen makkelijker te maken voor de klanten. De algemene voorwaarden van MultiSafePay B.V. kunnen hier gevonden worden:https://www.multisafepay.com/terms-conditions/

(3) Bij het gebruik maken van PayPal zijn de algemene voorwaarden vanPayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg van toepassing. De gerelateerde voorwaarden, welke moeten worden bevestigd door PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A. gebruikers, zijn ook beschikbaar in het Nederlands op www.paypal.com. De producten worden verstuurd, zodra de betalingsbevestiging van PayPal is ontvangen.

(4)Facturen, creditnota’s en, wanneer nodig, herinneringen, worden alleen digitaal via e-mail naar de klant gestuurd.

§ 7 COMPENsatie en retentierecht

(1) De klant heeft slechts recht op verrekening van eventuele tegenvorderingen als die tegenvorderingen die hij wenst te compenseren deel uit maken van hetzelfde koopcontract en als ze worden erkend en onomstreden zijn door ZEAL.

(2) Retentierechten kan alleen worden gesteld door de klant als de tegenvordering verwijst naar hetzelfde koopcontract.

§ 8 RECHT OP EIGENDOM

De producten blijven eigendom van ZEAL totdat de volledige betaling ontvangen is.

§ 9 LEVERING

(1) Alle gegeven details omtrent levertijden zijn indicaties. Als het product als pakket verstuurd wordt, is de levertijd 5 werkdagen, behalve als het anders wordt aangegeven in de webwinkel.

(2) Bestelde producten worden afgeleverd door ZEAL of door een door ZEAL erkende derde partij op een door de klant aangegeven adres.

(3) ZEAL zal de klant onverwijld informeren over goederen die niet op voorraad zijn en de daaruit voortvloeiende vertragingen in de levertijd. In dergelijke gevallen is ZEAL is om deelleveringen te doen zolang dit redelijk is voor de klant. Eventuele bijkomende verzendingskosten opgelopen als gevolg van meerdere leveringen moeten worden voldaan door ZEAL. De wettelijke rechten van de klant worden niet beïnvloed door deze bepaling.

(4) In het geval dat ZEAL, door onvoorziene omstandigheden, niet in staat is de bestelde producten te leveren, doordat een van de leveranciers van ZEAL zijn verplichtingen niet nakomt of als de bestelde producten langer dan een maand niet beschikbaar zijn door force majeur, kan ZEAL de verkoopovereenkomst ongedaan maken. ZEAL zal de klant zonder vertraging informeren, mocht er een leveringsvertraging ontstaan. In het geval van het ongedaan maken van een verkoopovereenkomst, zal ZEAL onmiddellijk alle betalingen van de klant terugbetalen. De rechten van de klant blijven onveranderd door deze bepaling.

§ 10 Wettelijke garanties, garantie en klantenservice

(1) De wettelijke garantiebepalingen op het moment van aankoop zijn van toepassing. Indien de geleverde zaken gebrekkig zijn, zijn de rechten van de klant voorzien in de geldende wettelijke voorschriften, waarbij zijn rechten op dit gebied in eerste instantie zijn beperkt tot de aanvullende prestaties van waaruit hij ervoor kan kiezen om de gebreken te laten verhelpen of het product te laten vervangen. ZEAL kan echter de gekozen vorm van aanvullende prestaties weigeren als ZEAL aanzienlijke extra kosten die voortvloeien uit die aanvullende prestaties zou oplopen. Als de aanvullende prestaties, waarop de klant recht heeft, niet acceptabel zijn voor hem, dan heeft de klant het recht om de prijs van de goederen dienovereenkomstig te verlagen, zich terug te trekken uit de overeenkomst in het geval dat de goederen licht beschadigd zijn en / of op het maken van een vordering tot schadevergoeding.

(2) In het geval dat de klant, of een door hem aangewezen derde, probeert het defecte product te repareren en dit resulteert in additionele schade, dan vervalt de aansprakelijkheid van ZEAL voor het defecte product.

(3) Elke additionele productgarantie die wordt aangeboden door ZEAL heeft geen invloed op de wettelijke garantierechten van de klant.

(4) Zeal’s Klantenservice kan worden bereikt op de volgende manieren:

ZEAL CYCLING B.V.

Wipstrikkerallee 69

8023 DV Zwolle

The Netherlands

Email: info AT zeal-cycling DOT com

Facebook.com/zealcycling

Skype: ZEAL Cycling

§ 11 copyright en intellectuele eigendommen

(1) De inhoud van de ZEAL website https://www.zeal-cycling.com, en in het bijzonder geschreven teksten, afbeeldingen, foto's, foto's, bewegende beelden, geluidsopnames en software (hierna "content") zijn de intellectuele eigendom van ZEAL en haar licentiehouders of content providers zolang er geen auteursrechten van derden bestaan. Elke reproductie, bewerking, vertalingen en andere aanpassing van de inhoud, inclusief het gebruik van content op andere platforms is niet toegestaan.

(2) Vermelde handelsmerken en merknamen zijn het intellectuele eigendom van de betreffende eigenaren.

§ 12 Aansprakelijkheid

(1) ZEAL is aansprakelijk in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften, zolang de aansprakelijkheid niet te wijten valt aan de volgende bepalingen.

(2) ZEAL is niet aansprakelijk voor kleine overtredingen van de plicht, zolang de schuldvorderingen die voortvloeien uit het verlies van het leven, lichamelijk letsel, en letsel of ziekte, of rechten als bedoeld in de Wet Productaansprakelijkheid niet worden overtreden. Verder, Zeal zal onverlet blijven voor aansprakelijkheid voortvloeiend uit schendingen van de rechten die voortvloeien uit de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen, en waarvan de uitvoering en naleving redelijkerwijs verwacht worden door de klant.

(3) De bepalingen die in § 13 gelden ook voor plichtsverzuim gepleegd door plaatsvervangers van ZEAL.

§ 13 gegevensbescherming

(1) Alle persoonlijke gegevens verstrekt door de klant aan Zeal (bijvoorbeeld vorm van adres, naam adres, e-mailadres) worden verzameld, verwerkt en uitsluitend opgeslagen in overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming.

(2) ZEAL maakt gebruik van de gegevens van de klant voor het doel van de uitvoering van de opdracht. De persoonlijke gegevens van de klant worden doorgegeven aan de expediteur die is gemachtigd om de levering te maken, voor zover dit nodig is om de levering van de goederen te bewerkstelligen. Om betalingen van klanten te verwerken, stuurt ZEAL de details van de klant naar de eigen bank of betalingsverwerker.

(3) ZEAL stelt verdere gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming beschikbaar op https://www.zeal-cycling.com.

§ 14 slotbepalingen

(1) Op deze AV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Als de klant een inwoner is van een ander land van de Europese Unie, kan het voorkomen dat het recht van die staat van toepassing is, in het geval dat het gaat om de verplichte bescherming van de consument verband houdende bepalingen.

(2) Mochten bepalingen uiteengezet in deze AV ongeldig zijn, of worden, dan blijven de overige bepalingen onverlet.